Кафедра “Радіотехнічні системи” створена на факультеті контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем наказом ректора 1 вересня 2009 року.

Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “спеціаліст” в галузі знань “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок” за напрямом “Радіотехніка” з орієнтацією на спеціальність “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення” .

В період з 2004 по 2009 рік підготовку фахівців за вищеназваним напрямом здійснювала кафедра радіокомп’ютерних систем (зав. кафедри к.т.н., доц. Лупенко Сергій Анатолійович).

Професійний колектив кафедри очолив к.т.н., доц. Яськів Володимир Іванович, фахівець в області перетворювачів електричної енергії, керівник науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2). Випускник електромеханічного факультету Львівського політехнічного інституту 1986 року, в університеті працює з 1993 року після закінчення очної аспірантури Московського енергетичного інституту та захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 05.09.12“Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”. В 2008 році закінчив докторантуру за цією ж науковою спеціальністю (науковий консультант докторської дисертації провідний науковий співробітник інституту електродинаміки НАНУ, д.т.н., проф. Юрченко Микола Миколайович, візит-професор ка федри). Звання доцента отримав в 1997 році по кафедрі біомедичних систем і апаратів. Обов’язки заступника завідувача кафедри виконує старший викладач Лесів Володимир Васильович, випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 1986 року. В університеті працює з 2005 року. Перед цим очолював конструкторсько-технологічне бюро ВАТ ТРЗ “Оріон” (м. Тернопіль). Наукові дослідження, пов’язані з розробкою антенних систем і надвисокочастотних пристроїв, та викладання навчальних дисциплін цього напряму на кафедрі здійснюють к.т.н., доц., с.н.с. Умзар Юрій Августович (випускник Таганрозького радіотехнічного інституту 1971 року, у 1982 році захистив кандидатську дисертацію в Ростовському науково-дослідному інституті радіозв’язку; в університеті працює з 1995 року; директор державного науково-технічного підприємства “Техас-К”) та старший викладач, директор науково-дослідного інституту перспективних технологій ТНТУ імені Івана Пулюя Химич Григорій Петрович (випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 1984 року, в університеті працює з 2005 року; раніше очолював державну науково-дослідну філію “Промінь-Антени” Міністерства промислової політики України). Курс електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль викладає к.ф-м. н., доц. Закордонець Володимир Савич, випускник фізичного факультету Чернівецького державного університету 1978 року. Кандидатську дисертацію захистив в 1996 році і з цього часу працює в університеті. Звання доцента отримав в 2000 році. К.т.н., доц. Яворська Євгенія Богданівна закінчила в 1997 році Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. Кандидат технічних наук з 2009 року за спеціальністю 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Цикл дисциплін приймання та оброблення сигналів веде старший викладач Мишковець Олександр Пилипович. Випускник радіотехнічного факультету Вінницького політехнічного інституту 1987 року. В університеті почав працювати з 1995 року, на постійній посаді з 2005 року. До цього часу працював на посаді начальника відділу побутової радіоелектронної апаратури ВАТ ТРЗ “Оріон” (м. Тернопіль). Організацію навчального процесу забезпечують: - провідний інженер Новосільський Микола Андрійович, випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 1985 року. В університеті працює з 2006 року; - інженер 1-ї категорії Гурник Олександр Петрович, випускник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 1998 року, закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.09.12“Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”. До створення кафедри – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2); - інженер 1-ї категорії Пйонтко Володимир Ярославович, випускник фізичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка 1982 року. В університеті працює з 2006 року. До цього часу працював на посаді начальника виробничого комплексу державної науково-дослідної філії “Промінь-Антени”. За сумісництвом на кафедрі викладають: - старший викладач Прохоровський Станіслав Владиславович; - асистент Хвостівський Микола Орестович; - асистент Дозорський Василь Григорович. На кафедрі функціонують навчальні лабораторії, які укомплектовані сучасними персональними комп’ютерами, обладнанням та засобами вимірювальної техніки: - приймання та оброблення сигналів – лаб. 601; - комп’ютерного схемотехнічного проектування та моделювання пристроїв та систем – лаб. 604; - систем супутникового зв’язку – лаб. 605; - систем телекомунікацій та мобільного зв’язку – лаб. 611. Науково-дослідницька робота кафедри активно ведеться за сприяння науково-дослідного інституту перспективних технологій та науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2). Цілий ряд проектів здійснюється в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема, з В’єтнамом, Єгиптом, Індією, Китаєм, Німеччиною, Росією, США. Налагоджено наукову та навчально-методичну співпрацю з науковими та вищими навчальними закладами України – ІЕД НАНУ (м. Київ), ЛНДРТІ (м. Львів), Національним Університетом “Львівська політехніка”, Хмельницьким національним університетом, Національним технічним університетом України “КПІ”, Херсонським національним технічним університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та ін. Кафедра тісно співпрацює з підприємствами: ВАТ ТРЗ “ОРІОН”, Тернопільською Філією ВАТ “УкрТЕЛЕКОМ’, Тернопільською студією “ТВ-4”, ДНТП “Промінь”, НВП ТзОВ “Інтеграл”, ДНТП «Техас-К», ТзОВ «Діполь», ТзОВ «Квазар плюс», ДНВП «Версія» (м. Київ) та рядом інших державних і приватних структур, де студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики, а згодом і працевлаштуватись.