Наукова діяльність кафедри

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

На кафедрі радіотехнічних систем здійснюється активна науково-дослідна робота.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

-дослідження та розробка високоефективних надійних та дешевих напівпровідникових перетворювачів електроенергії (НПЕ) на основі високочастотних магнітних підсилювачів (ВМП) (забезпечення високого рівня струму навантаження; забезпечення паралельної роботи вихідних каналів багатоканальних НПЕ  та окремих НПЕ з рівномірним розподілом струму навантаження між ними; синхронне випрямлення в імпульсних стабілізаторах напруги на ВМП);

-дослідження та розробка технологій забезпечення електромагнітної сумісності сучасних радіотехнічних та комп’ютерних систем;

-дослідження сучасних методів та розробка нових методів забезпечення активної фільтрації в НПЕ;

-математичне моделювання процесів енергообміну в НПЕ та розробка математичних моделей високоякісного енергетичного забезпечення;

-дослідження та розробка програмно-апаратних засобів для систем управління об’єктами на базі ПЛІС та мікроконтролерів;

-методи обробки сигналів та зображень дистанційного зондування Землі.

В останні роки працівниками кафедри виконувались ряд дослідницьких проектів (науковий керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.).

 

Зокрема, по Програмі українсько-китайського науково-технічного співробітництва виконувались НДР:

1) ДФК 163-09 - НДР “Створення уніфікованого ряду напівпровідникових перетворювачів електроенергії в широкому діапазоні вихідних потужностей” за Договором Міністерства освіти і науки № М/50-2009 від 05.03.2009 р., термін виконання: березень 2009 р. – грудень 2010 р., інвентарний номер держ. реєстрації 0109U005183, сума договору – 55 тис. грн., в т.ч. на 2009 рік – 30 тис.грн., на 2010 рік – 25 тис. грн.

2)ДФК 181-11 НДР “Високоефективні джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності” за Договором Державного агентства  України з питань науки, інновацій та інформатизації № М/266-2011 від 21.07. 2011 р., термін виконання: липень 2011 р. – грудень 2011 р.,  сума договору – 50 тис. грн.

3)ДІ 189-12 «Методи та математичні моделі високоякісного енергетичного забезпечення захищених комп’ютерних систем», інвентарний номер держ. реєстрації  U, 2012 р.

4) ДФК 195-12 «Високоефективні джерела живлення з коректром коефіцієнта потужності», інвентарний номер держ. реєстрації  U, 2012 р.

 

В рамках програми “Nato Programme Security Through Science” науково-дослідною лабораторією систем вторинного електроживлення (керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.) спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету, м.Ірвін, США (Prof. K. Smedley) отримано COLLABORATIVE LINKAGE GRANT “High-Realibility Switching Power Converters for Security of Information Technology” (IC  S.NUKR.CLG 982639). Термін виконання: жовтень 2007 р. – жовтень 2009 р., сума договору – 25 тис. доларів США.

 

Фінансова підтримка цього гранту українською стороною здійснювалась в рамках виконання НДР ДФН 149-08 “Високонадійні імпульсні перетворювачі електроенергії для безпеки інформаційних технологій. CLG 982639” за Договором  Міністерства освіти і науки № М/80-2008 від 17 квітня 2008р., термін виконання: квітень 2008 р. – грудень 2008 р., інвентарний номер держ. реєстрації 0108U005582, сума договору – 60 тис. грн.

 

В рамках виконання цього гранту в травні 2008 року здійснено візит доц. Яськіва В.І. та м.н.с. Гурника О.П. в лабораторію силової електроніки Каліфорнійського університету, м.Ірвін, США (керівник лабораторії Prof. K. Smedley) для проведення спільних наукових досліджень. Зокрема, отримано результати унікального тестування дослідного зразка імпульсного джерела електроживлення на електромагнітне випромінювання.

 

В січні 2009 р. був здійснений візит доц.Яськіва В.І. до Каліфорнійського університету, м. Ірвін, США для проведення спільних наукових досліджень та погодження подальшої співпраці. За результатами поїздки підготовлено, оформлено та подано на конкурс до НАТО спільний українсько-єврейсько-американський проект за проблемою створення компактних перетворювачів електроенергії з низьким рівнем електромагнітних завад – “HIGH POWER-QUALITY AND HIGH ENERGY-EFFICIENCY ISOLATED POWER SUPPLY FOR IT AND TELECOM SYSTEMS”.

 

З 01.07.2009 р. по 06.08.2009 р.  в науково-дослідній лабораторії систем вторинного електроживлення в рамках спільного проекту працював науковець з лабораторії силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США) доктор Александер Абрамович. Результатом співпраці став заключний звіт по проекту та підготовка двох спільних наукових статей.

 

В березні 2011 року підготовлено спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США) та подано на конкурс до CRDF (США) за тематикою «альтернативна енергетика» проект “ONE СYCLE CONTROLLED MICRO-INVERTER FOR SOLAR APPLICATIONS”.

 

В червні згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.06.09 № 488 доц. Яськів В.І. включений до складу делегації МОН України для участі у виставці наукових розробок України в КНР (12-22 червня 2009 року, м. Харбін).

 

За фінансування Міністерства освіти і науки України виконувалась держбюджетна тема ДІ 128-06-НДР “Розробка високоефективних напівпровідникових перетворювачів електроенергії для потреб сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій”, термін виконання: 2006 р. - 2008 р., інвентарний номер держ. реєстрації 0106U000127, сума договору – 90 тис. грн.

 

В 2012 році отримано фінансування для виконання нової НДР «Методи та математичні моделі високоякісного енергетичного забезпечення захищених комп’ютерних систем» (шифр роботи – ДІ-189-12, інвентарний номер держ. реєстрації 0112U002204, замовник – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України).

Крім того, викладачі кафедри приймали  участь у таких держбюджетних науково-дослідних темах:

 

1)   ДІ 168-09 “Виявлення та облік прихованого відбору електроенергії у високовольтних мережах методами комп’ютерних технологій”;

2)   ДІ 152-09 “Виявлення та облік прихованого відбору теплової енергії та води в енергомережах методами комп’ютерних технологій”.

В травні 2012 року захищено дисертаційну роботу Майківа І.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05-“Комп’ютерні системи та компоненти” на тему “Методи та засоби створення контролерів послідовних інтерфейсів в апаратно реконфігурованих системах”.

 

Перелік тем дисертаційних робіт, що готуються до захисту:

1) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії” – “Високоефективні напівпровідникові перетворювачі електроенергії на основі високочастотних магнітних підсилювачів”, здобувач – к.т.н., доц. Яськів В.І., науковий консультант – д.т.н., професор Юрченко М.М.

 

2) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії” “Розробка перетворювачів електроенергії на магнітних підсилювачах з коректором коефіцієнта потужності”, здобувач – ст. викладач кафедри Лесів В.В. (науковий керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.).

 

3) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії” “Розробка високодинамічних низькочастотних напівпровідникових перетворювачів електричної енергії”, аспірант – ст. викладач кафедри Мишковець О. П. (науковий керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.).

 

В останні роки співробітниками кафедри видано 1 наукову монографію, опубліковано більше 13 статей у фахових виданнях. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри регулярно доповідаються на наукових семінарах кафедри, міжнародних наукових конференціях, всеукраїнських наукових, науково-практичних та тематичних конференціях, зокрема Міжнародній науково-технічній конференції “Силова електроніка та енергоефективність” (СЭЭ’2006) (м. Алушта, 2006), 2-ому Міжнародному радіоелектронному форумі  “Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку” (м.Харків, 2006), міжнародній науково-технічній конференції “Силова електроніка та енергоефективність” (СЭЭ’2008)(м. Алушта,2006), the VII  International Workshop of Electrical Engineering,            L’viv Politechnical National Univercity (Lviv, 2006), ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи” (Тернопіль, 2008), міжнародній науково-технічній конференції “Силова електроніка та енергоефективність” (СЭЭ’2008) (Алушта, 2008), the IX International workshop “Computational problems of electrical engineering” (Алушта, 2008), на міжнародній науковій конференції “Моделирование - 2008” (Київ, 2008), п’ятій міжнародної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем” ТААPSD'2008 (Київ-Чернігів, 2008), на Всеукраїнській науково-технічній конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування” (Тернопіль, 5-6 червня 2013). Міжнародна науково-технічна конференція "Силова електроніка та енергоефективність", Алушта, 24-29 вересня 2013 р, Міжнародна конференця ЕЛЕКТРО 2014, Університет Жиліна, Словаччина, 19-20 травня 2014 року, V Міжнародній науково-технічній конференції  “Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи”, 23-27 лютого 2015 року, м. Тернопіль, м. Яремче.

 

На базі випускової кафедри у 2008 році проводилися курси підвищення кваліфікації за напрямом “Методи та засоби цифрової обробки даних в телекомунікаційних системах та мережах” для офіцерів прикордонної служби України та на замовлення державної фірми Хітако (Соціалістична Республіка В’єтнам), а також протягом звітного періоду Підвищення кваліфікації викладачів Технічного коледжу ТНТУ, які здійснюють підготовку бакалаврів за напрямом 6.0907 “Радіотехніка”.

 

У науковий та навчальний процес на кафедрі залучені засоби навчально-наукового інституту інформаційних систем, науково-дослідної лабораторії систем вторинного електроживлення (НДЛ-2), центру інформаційних технологій, що об'єднує регіональну Академію СІSCО, регіональний Центр підготовки сертифікованих фахівців за програмами Microsoft ІТ Academy та програмами SUN Microsystems, навчальний центр фірми Schneider Electric та сертифікаційний центр прийому іспитів компанії VUE, QNX Software, АСКОН, D-Link, центр компетенції IBM, інститут підприємництва Cisco. Слухачі центру отримують сертифікати міжнародного взірця.

 

З метою покращення фахової і практичної підготовки студентів значна увага на кафедрі радіотехнічних систем приділяється науково-дослідній роботі студентів, до якої залучається більшість студентів. Елементи науково-дослідної роботи є обов’язковими складовими всіх видів учбових занять і робіт, які виконуються студентами кафедри: лабораторних, практичних і самостійних робіт; курсових робіт і проектів; дипломних робіт і проектів. Студенти кафедри активно беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, де за результатами доповідей опубліковано їх наукові праці.